0
سکه ۱۰ ریال محمدرضا شاه
با سلام
دو تا سکه پنجاهمین سال ۲۵۳۵ ده ریالی
یک سکه سال ۲۵۳۷ ده ریالی
بقیه سال ۵۱ و ۵۲ و ۵۴
ارزش چقدر است؟