1
سکه عثمانی
با درود
آیا سکه پیوست عثمانی اصالت دارد، متعلق به چه دوره ایست و درجه کیفی و ارزش مالی آن چقدر است؟
با تشکر