1
سکه های فرانک فرانسه
باسلام
من میخواهم بدانم این سکه های خارجی فرانک فرانسه اصل هستند یا فیک؟