0
تعیین دوره و اصل و جعل بودن سکه
باسلام
این سکه اصل یا جعل؟
مال کدوم چند ساله پیش و کدوم دوره است؟