1
سکه یک پای 1858
درود
میخواستم در مورد قیمت و اصالت و هرگونه اطلاعات روی سکه یک پای 1858 خبر دار بشم.
روشی برای پاک کردنش ندارید؟
درود دوباره آیا با این کیفیت5.06 دلار ارزش داره؟