1
سکه روپیه هند
درود
میخواستم در مورد قیمت و اصالت و هر گونه اطلاعات روی سکه روپیه هند خبر دار بشم.