0
اصالت سکه های ایلیمایی
سکه ها ایلیمایی هستند
و بنظرم اصل هستند