0
خبر از اصالت و دوره سکه
باسلام
از اصالت این سکه باخبر شوم و مال چه دوره ای هست؟