0
دو سکه ده ریال محمدرضا شاه
درود
سکه سمت راست متعلق به سال ۱۳۳۷ هست و سکه سمت چپ متعلق به سال ۱۳۴۱ هست.