0
اصل یا های کپی بودن مدال
با توجه به ظرافت خطوط و نوشته ها ممکن است مدال یا گردن آویز المپیک چین اصلی باشد ?
یا یک کپی قوی هست