0
سکه ضربی چکشی
باسلام
آیا این سکه ضربی چکشی کمیاب و ارزشمند است؟