0
سکه ضربی چکشی قاجاری
باسلام
آیا سکه ضربی چکشی قاجاری اصالت دارد؟
آیا سکه ارزشمندی است؟