0
آیا این سکه اصل است؟
سلام
آیا این سکه اصل است و برای چه دورانی است؟