0
سکه عباسی
درودی فراوان
لطفا نسبت به دوره و اصالت این سکه عباسی راهنمایی بفرمایید.