0
تعیین اصالت مدال قدیمی
ضمن عرض خدا قوت
لطفا در خصوص اصالت این مدال اظهار نظر نمایید
ممنونم