3
تعریف سکه‌ی UNC
درود بر همه‌ی دوستان؛ با توجه ب پاسخ‌های چند ماه اخیر همه‌ی عزیزان لازم دانستم تعریف سکه‌ی UNC براساس مستندات ارائه شده در سایت NGC را مجددا مرور نمایم ک سکه‌ای UNC است ک هیچ نشانه‌ای از فرسودگی در سطح آن دیده نشود؛ لذا در مواردی ک نظر دوستان AU می‌باشد پیشنهاد می‌کنم حتما نقطه‌ای از سطح سکه یا طرح آن را ک فرسودگی مشاهده می‌شود نیز در پاسخ مشخص نمایند؛ گاها مشاهده شده است ک دوستان گرامی نقاط گرفتگی قالب را با فرسودگی سکه ناشی از در چرخه‌بودن آن اشتباه گرفته‌اند؛ در تصویر زیر گرفتگی سطح سکه شدید است اما گرید سکه MS63؛ طرح این موضوع صرفا در راستای تبادل تجارب بوده است.