2
مدال جشن خانقاه نعمت اللهی ۱۳۳۸
سلام
در مورد ارزش مادی مدال یادبود جشن خانقاه نعمت اللهی ۱۳۳۸ اظهار نظر بفرمائید.
با تشکر از بزرگواران