0
سکه ۲ ریال مصدقی 1332 (شیرکوچک)
با سلام
سکه مصدقی ۲ ریال۱۳۳۲ آیا (شیرکوچک) می باشد؟
کیفیت در چه معیاری می باشد
باتشکر