0
قیمت سکه دوران پهلوی دوم
با احترام .
دو عدد سکه مربوط به دوران پهلوی دوم جهت کارشناسی ارزش و قیمت ، مزاحم میشوم .
1. سکه 5 ریال
2. سکه 10 ریال