1
سکه ۵۰۰ دینار خطی مظفرالدین شاه
با سلام
سکه در تصویر آیا اصل میباشد؟
حدودا چه قیمتی را برای این سکه پیشنهاد میفرمایید؟
دوستان با توجه به عدم وجود نقاطه کلمه "شاه" برای بنده جای شک داشت !!!
و همچنین گرفتگی سکه در قسمت پایین سمت راست در روی سکه که گویا در سکه های دوره مظفرادین شاه این نکات رایج بوده .

در نهایت تشکر از دوستان جهت راهنمایی