0
اصالت سکه دوران هخامنشی
باسلام
ایا این سکه اصالت دارد؟
ومال دوران هخامنشی است؟