0
نگهداری اسکناس
با سلام.
آیاقرار دادن اسکناس بانکی در کنار کاغذ معمولی مانند برگه a4 برای اسکناس مشکلی ایجاد میکند)منظورم این است که مانند نایلن که ممکن است واکنش شیمیایی ایجاد کند آیا کاغذ واکنش شیمیا سی ایجادد میکند یا خیر؟