0
ایا سکه متعلق به دوران اشکانی است
باسلام
ایا سکه متعلق به دوران اشکانی است؟
باتشکر
ایا میدانید مال کدوم شاه هخامنشی