0
ایا سکه دوران هخامنشی است و اصالت دارد
باسلام
ایا سکه اصالت دارد و مال دوران هخامنشی است؟
باتشکر