0
تشخیص ارور سکه 20 ریال 1361
باسلام
ایا سکه بیست ریال 1361 ارور شده است و قیمت خاصی دارد؟