0
تشخص اصالت و دوره سکه تاریخی
سلام
ایا سکه اصالت دارد و برای چه دورانی هست؟