0
آسیب کنگره سکه
سلام
آسیب دیدگی های کنگره سکه تا چه میزان روی قیمت تاثیر منفی میگذارد ؟