0
کارشناس صد دینار ناصری 1296
درود
اساتید محترم تاریخ این سکه کاملا نمایان و مشخص میباشد لطفا با توجه به تاریخ 1296 ارزیابی نمایید
سپاسگذارم