0
ارزش و اصالت ۲۵ دینار پهلوی
درود
دوستان سکه ۲۵ دینار پهلوی فوق اصل هست؟
و اینکه ارزشش و رده کیفیش رو لطف میکنید؟