0
تایید دوره و اصالت سکه
ایا این دو سکه اصل هست اگر اصل هست برا چه دوره ای هست