سکه های نقره کلکسیونی
با سلام. همان طور که مستحضرید در یکی دو سال گذشته بیشتر سکه های نقره از نرخ تورم عقب مانده اند و رشد قیمت آنها اصلا متناسب با رشد سکه های طلا و تورم جاری نبوده است. به عنوان نمونه سکه 5 ریالی 1312 سال گذشته حدود 1 میلیون 500 بوده است و امسال نیز در مزایدات در همین رنج چکش میخورد یا 2000 دینار تصویری رضاشاه و یا سکه های نقره ناصری و ... بسیاری از سکه های نقره دیگر (بجز موارد خاص از جمله 500 دینار تصویری رضاشاه یا سکه های نقره دوره محمد علی شاه).
1- علت این موضوع چیست؟
2- آثار مخرب این شرایط قیمتی چیست؟
تشکر