0
تشخیص نوع سکه
باسلام
ایا سکه در تصویر اصالت دارم و برای چه کشوری است و قیمت ان؟