0
تعیین اصالت و ارزش سکه باستانی
با دروود
سکه پیوست که به نظر یک سکه ساسانی میاد و به نظر من جعلی باید باشه رو میخاستم دوستان کارشناس هم ارزیابی و اصالت سنجی کنن و در صورت ارزش گذاری؟
با تشکر