ارزش سکه دو قرانی احمد شاه
با سلام
سکه 2 قرانی احمد شاه قاجار اصالت دارد و در صورت اصالت چقدر ارزش دارد؟