0
تعیین درجه کیفی و قیمت اسکناس 5000 ریالی
با درود و احترام، درجه کیفی اسکناس پیوست 5000 ریالی سورشارژ شده دوره پهلوی دوم چیست و چقدر ارزش مالی دارد؟ با تشکر