0
ارزش و قدمت سکه باستانی
باسلام
تاریخ ضرب این سکه به چه دوره برمیگردد؟
آیا این سکه ارزش معنوی یا باستانی دارد؟
با تشکر از اساتید لطفاً یه توضیح بفرماید