1
سوالی تخصصی و مهم در مورد اسکناس های قاجاری و سری های اول پهلوی
با درود،
ظاهرا اسکناس های ناصری دوره قاجار و همچنین اسکناسهای سری اول دوره رضاشاه جنس کاغذ اسکناس کاملا متفاوت از نمونه های بعدی است به این معنا که جنسی مقوا گونه دارن که از ضخامت بیشتری در مقایسه با اسکناس های بعدی متداول برخوردارند، علت این امر چیست، این جنسیت در واقع نوعی کاغذ اسکناس ضخیم است و یا کلا جنسیت این اسکناسهای اولیه مقوا است و متفاوت از نمونه های بعدی است که از کاغذ اسکناس مرسوم تهیه شده است؟ و به طور کلی جنس کاغذ اسکناس از دوره ناصری تا پهلوی دوم چه تغییرات مهمی داشته است؟
با سپاس