1
یک سوال مهم در مورد اسکناسهای قاجاری
با درود،
ایا از دوره قاجار، فقط از عصر ناصر الدین شاه ما دارای اسکناس کاغذی هستیم؟ چرا بعد دوره ناصری، در دوران مظفری، تا دوران رضاشاه اثری از اسکناس دیده نمی شود؟
سپاس از پاسخ گویی شما، یعنی اسکناس های ناصری تا زمان رضا شاه همچنان چاپ و معتبر بوده است؟ اگر پاسخ مثبت است چرا بعد از مرگ ناصر الدین شاه همچنان تصویر شاه مرده بر اسکناس ها نقش میشده است و نه شاه زنده، یعنی مظفر الدین شاه، محمد علی شاه و احمد شاه بجای ناصر الدین شاه؟ با تشکر