ارزش مدال ورزشی دو میدانی
با سلام
این مدال ورزشی مربوط ب دوره جمهوری است یا پهلوی و چقدر ارزش دارد
با تشکر