0
قیمت سکه ۵۰ دیناری رضا شاه
باسلام
قیمت سکه ۵۰ دیناری سال های ۱۳۱۶ - ۱۳۱۷ - ۱۳۱۸ - ۱۳۱۹ چه مقدار هست؟