اصالت سکه قدیمی و تاریخی
باسلام
آیا این سکه قدیمی اصالت دارد و تاریخی هست و مربوط به کدام دوره است؟