0
تعیین درجه کیفی و قیمت اسکناس 500 ریالی پهلوی دوم
با سلام
جفت اسکناس پیوست 500 ریالی از چه درجه کیفی برخوردار است و ارزش مالی آن چقدر است؟
با تشکر