1
تعیین اصالت و قیمت اسکناس 50 ریالی پهلوی اول
با سلام،
اسکناس 50 ریالی پهلوی اول بدون کلاهف با مهر پشت ایا اصالت دارد و درجه کیفی آن چیست و چقدر ارزش مالی دارد؟
با تشکر