0
تعیین در جه کیفی و قیمت اسکناس 500 ریالی پهلوی
با سلام
اسکناس پیوست 500 ریالی پهلوی دوم موسوم به مینیاتور با توجه به تصویر و میزان کهنگی از چه درجه کیفی برخوردار است و چقدر ارزش مالی دارد؟
با سپاس