2
تایید اصالت و قیمت سکه 50 ریال نیکل 1370 ضرب خارج از مرکز
با درود و احترام
آیا سکه 50 ریالی نیکل 1370 با ضرب خارج از مرکز که در تصاویر مشخص شده است از نظر اصالت مورد تایید است؟
اگر پاسخ مثبت است حدود قیمت آن چقدر برآورد می شود؟
با تشکر