0
تعیین ارزش و قیمت 3 قطعه اسکناس دوره پهلوی
با سلام
درجه کیفی و ارزش مالی این دو قطعه اسکناس 10 و 200 ریالی پهلوی دوم و 5 ریالی پهلوی اول چقدر است؟
با سپاس