0
اسکناس 5000 ریالی پهلوی دوم
سلام
این اسکناس 5000 ریالی پهلوی دوم چقدر ارزش دارد؟
و آیا ارزش کلکسیونی دارد یا خیر؟
آیا ب نسبت کمیاب است یا خیر؟
با تشکر از اساتید