0
تعیین اصالت و قیمت این دو سکه قاجاری
باسلام
این دو سکه از چه نوعی و مربوط به چه دوره ای است، درجه کیفی و قیمت چقدر است؟
سکه بزرگتر مسی و با توجه به ابعاد و قطر آن که حدود 29 تا 30 میلیمتر است احتمالا دو شاهی ناصری و یا صد دیناری ناصری است که به دلیل فرسودگی قابل تشخیص نییست سکه دوم کلا ملا صاف شده و اظهار نظر در مورد آن سخت است. پیشنهاد جالب توجه جناب آقای جهانبخش قابل تامل است و موجب انبساط خاطر دوستان خواهد بود ولی هر چند همانطور که اساتید معظم اشاره نمودن این سکه ارزش مادی و یا کلکسیونی ممکن است نداشته باشد ولی به عنوان یک نمونه فرسایش یافته که حاکی از تاثیر الیاژ سکه بر میزان فرسایش آن است قابل توجه است به این معنا که به نظر می رسد سکه های مسی در میان سایر آلیاژها از بیشترین میزان اسیب برخوردارند به ویژه این دسته از سکه های ناصری که بشتر آنها در چین وضعیت مشابهی هستند البته شرایط نگهداری و نحوه استفاده نیز حتما تاثیر بسزایی در این امر خواهد داشت