0
تعیین اصالت و قیمت سکه دو قرانی محمد علی شاه
نظر اساتید محترم فن در مورد اصالت، درجه کیفی و قیمت و ارزش مالی سکه دو قرانی محمد علی شاه مربوط به سال 1327 چیست؟ با تشکر