0
تعیین اصالت و قیمت سکه 2 قرانی احمد شاهی خطی
نظر اساتید در مورد اصالت، درجه کیفی و قیمت سکه دو قرانی خطی احمد شاه مربوط به سال 1328 چیست؟ با تشکر